תנאי שימוש באתר

להלן ההבהרה המשפטית ותנאי השימוש באתר עץ השקד

הבהרות משפטיות

התכנים המובאים באתר זה,  הינם לצרכי שיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא. רק הסכם מכר חתום כדין יחייב את הצדדים. כל המידע והתמונות הכלולים באתר זה, מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבד, אין בהם משום התחייבות של החברה המוכרת, לרבות בקשר עם מועדים, גדלים, מידות, רישומים, איורים, וכל אלמנט אחר כלשהו, ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה המוכרת. מבלי לגרוע מן האמור, פרטי ריהוט ו/או אביזרים ו/או ריצוף, לרבות ריצוף עץ ("דקים") ו/או פרגולות ו/או מתקנים ו/או כלים ו/או צמחיה ו/או מכשירים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת. החברה המוכרת תהיה מחויבת רק עפ"י מפרט המכר ותוכניות המכר שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם רכישה החתום כדין ע"י הצדדים. כל התכנים הכלולים באתר זה, לרבות תכנים בקשר עם תוכנית מחיר למשתכן ו/או הרשויות המקומיות, אין בהם משום המלצה או חוות דעת, ולא נועדו לספק אלא מידע כללי ושיווקי ואמצעי התרשמות בלבד. מובהר, כי הייעוד, ההקמה והפיתוח של מבני ציבור, מוסדות לימוד, מרכז ספורט ונופש, מרכז מסחרי ומוסדות קהילתיים אינם באחריות החברה המוכרת. יעוד ושימוש השטחים הציבוריים בפרויקט ו/או בסביבתו, כפופים לשיקול דעת הרשויות המקומיות, ואין בכל מצג, ככל וקיים, התחייבות של החברה המוכרת בקשר עם כך. העושה שימוש במידע ו/או המקבל החלטותיו על סמך המידע, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה המוכרת בכל הקשור והכרוך בהסתמכות על המידע באתר זה * טל"ח *